Scelte rapide:

Sei in: home page › s'ardia › i gosos


I Gosos

Immagine rappresentativa per: I Gosos

I Gosos de Santu Antinu Mannu Imperadore

Già chi sezis collocadu
In cussa sedia de onore
Siades nostru avvocadu
Costantinu Imperatore.

1 – Fioridu ‘e nobile rampu
De sa pianta pius amena
Mamma ostra est Sant’Elèna
Chi bos boghesit a campu,
Po esser’ de tirannos lampu
Et de s’inferru terrore.

Siades nostru avvocadu
Costantinu Imperatore.

2 – Cun soberanu consizu
Po dare a su mundu fama,
Naschesit dae tale mamma
Tale Santu et tale fizu,
Biancu et coronadu lizu
De s’ortu celeste fiore.

Siades nostru avvocadu
Costantinu Imperatore.

3 – Non sentza altissimu intentu
Deus bos boghesit a lughe,
Po esser de sa Santa Rughe
Pubblicadore et aumentu,
De tanta gloria istrumentu
A s’Eternu Redentore.

Siades nostru avvocadu
Costantinu Imperatore.

4 – Sa Santa Sede ruiat
Cun tanta persecutzione,
Ma su chelu in oratzione
Po reparu Bos poniat,
Po chi in Bois connoschiat
Tanta piedade et valore.

Siades nostru avvocadu
Costantinu Imperatore.

5 – Cando chi su ferru nudu
Postu in sas manos paganas
Contra a sas venas cristianas
Si mustresit pius agudu,
Deus bos ponet po iscudu
Contra a su perseghidore.

Siades nostru avvocadu
Costantinu Imperatore.

6 – A sa Ecclesia su tirannu
Cheriat ponner in terra,
Ma bois cun armas et gherra
Semper’ li destis sa manu,
Innantis d’esser’ cristianu
De sa Fide difensore.

Siades nostru avvocadu
Costantinu Imperatore.

7 – Ite teis fagher’ et cantu
Sende cristianu et fidele,
Si sende ancora infedele
Po sa Fide fagheis tantu!
Sos Santos Bos giaman’ Santu
Et dignu de tantu onore.

Siades nostru avvocadu
Costantinu Imperatore.

8 – Non de attarzu, non de ferru,
Si non de cristianu Zelu,
Bos hat’armadu su Chelu
Contra a furias de s’inferru
Po confusione et disterru
De su barbaru furore.

Siades nostru avvocadu
Costantinu Imperatore.

9 – De cussu pettus sa brama
Cun consizu pius che umanu,
et s’infernale Arianu
Betteit abba a sa fiamma,
Mai det ponner’ sa fama
Silentziu et tantu valore.

Siades nostru avvocadu
Costantinu Imperatore.

10 – Cun tantu ardore, et piedade
S’idolatra Bos miraiat,
Et cun issa si cuaiat
Sa vana Gentilidade,
Torrande sa libertade
A sa fide de su Signore.

Siades nostru avvocadu
Costantinu Imperatore.

11 – Bois altzestis pinnone
In s’alta Sede Romana,
Po chi in sa legge cristiana
Crescheret sa Religione,
Torrande s’adoratzione
A su veru possessore.

Siades nostru avvocadu
Costantinu Imperatore.

12 – Ancora restan’ gravados
De tanta piedade et esemplos,
Milli imperiales templos
De tanta sienda dotados,
In onore fabbricados
De su Monarca Maggiore.

Siades nostru avvocadu
Costantinu Imperatore.

13 – In premiu de tantu istragnu
Valore in paghe et in guerra,
Bos giamat como sa terra
Santu Costantinu Magnu,
Però in Chelu cumpagnu
A s’Eternu Redentore.

Siades nostru avvocadu
Costantinu Imperatore.

14 – Issu repareit su mundu
Sende in d’una Rughe isfattu
De sa Rughe Bos hat fattu,
Redentore segundu,
Bogande dae su profundu
Sa Rughe a supremu onore.

Siades nostru avvocadu
Costantinu Imperatore.

15 – Su Signore Bos hat dadu
Cun favore celestiale
S’Istendardu Imperiale
Ch’Issu matessi hat portadu,
Alfieri Bos hat lassadu
De sa bandela maggiore.

Siades nostru avvocadu
Costantinu Imperatore.

16 – Antis non tenet uguale
Favore tantu istremadu,
Chi sa Rughe Bos hat dadu
Bastone de Generale,
Narande: In custu signale
Des bessire triunfadore.

Siades nostru avvocadu
Costantinu Imperatore.

17 – Sa chi Bos desit Vittoria
Contra a Massentziu tirannu,
Como Bos servit in manu
Pro iscetru de tanta gloria,
Pignu d’eterna memoria
Po su tempus benidore.

Siades nostru avvocadu
Costantinu Imperatore.

18 – S’imperiale ghione
Sa corona imperiale
Illustrat custu signale
Subra d’ogni natzione,
In cussa testa et pinnone
Su chi innantis fit terrore.

Siades nostru avvocadu
Costantinu Imperatore.

19 – Cun tantu cultu divinu
Ambos bessides a lughe,
Costantinu po sa Rughe,
Sa rughe po Costantinu,
Già chi po cussu camminu
Apistis de Santu onore.

Siades nostru avvocadu
Costantinu Imperatore.

20 – Ca sa fide ostra et zelu
Dae terra l’hat alzada,
Sa Rughe Bos est istada
Iscala fin’a su Chelu,
Cando su mortale velu
Mudesit in risplendere.

Siades nostru avvocadu
Costantinu Imperatore.

21 – Alzadu Bos hat de sorte
Sa Rughe c’hais onoradu,
Chi s’Imperu hais mudadu
A sa celestiale corte,
Oh, venturosa sa morte
De eterna vida autore!

Siades nostru avvocadu
Costantinu Imperatore.

22 – In Chelu sedia tenides
Dae ue menzus mirades
Po tantas necessidades
Cun sas gratzias chi faghides,
Sos males nostros ischides
De tottu remediadore.

Siades nostru avvocadu
Costantinu Imperatore.

23 – Già chi Deus Bos hat onoradu
In sa corte de sos Santos,
Et cun miraculos tantos
In custu templu illustradu,
Su popolu Ostru amadu
Bos pregat cun pius fervore.

Siades nostru avvocadu
Costantinu Imperatore.

24 – Dae cuss’alta preminenza
Mirade a tantos devotos,
Chi cun promissas et votos
Bos domandan’ udientzia,
De sa finale sententzia
Non nos benzat su furore.

Siades nostru avvocadu
Costantinu Imperatore.

25 – Protettore Bos tenimus
In custu mundu orrorosu:
Sa Gratzia chi Bos pedimus
Alcantzanos premurosu:
Chi su Celeste riposu
Nos diat su Redentore.

Già chi sezis collocadu
In cussa sedia de onore
Siades nostru avvocadu
Costantinu Imperatore.

Autore


Sac. Bachisio Michele Carboni di Sedilo